Pozvánka na jednání členské schůze bytového družstva

Bytové družstvo Úvoz 66, Brno  IČ: 26965712
se sídlem Brno, Úvoz 66, PSČ 602 00
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr., vložka 4089
(dále jen „jako Družstvo“)

dne  9. prosince 2014 od 19:00 hod. v salonku restaurace Zlatá Konev.

Pořad jednání členské schůze:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze; volba orgánů členské schůze.
 2. Zajištění správy domu bytovým družstvem.
 3. Informace o fondu oprav, o nájmech a dalším hospodaření.
 4. Plán oprav pro rok 2015.
 5. Změna stanov Družstva – adaptace na novou právní úpravu.
 6. Podřízení Družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
 7. Diskuze.
 8. Závěr.

Charakteristika navržených změn stanov:
uvedení stanov do souladu s novou právní úpravou, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);

Návrh nového úplného znění stanov je k nahlédnutí na informační desce Družstva (www.remedi.cz) a u předsedy Družstva pana Mgr. Františka Kůsta v pracovní dny od 18.00 do 20.00 hodin. Každý člen Družstva má právo opětovně si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Vhledem ke skutečnosti, že ke změně stanov v navrhovaném znění a podle úpravy Zákona o obchodních korporacích se vyžaduje k přijetí 100% všech členů Družstva, je účast na jednání členské schůze nutná.

Nebude-li možná osobní účast člena družstva na členské schůzi, je povinen zmocnit za sebe zástupce. Pro tyto účely je každému členovi zaslána spolu s touto pozvánkou dvojí verze plné moci pro jeho zastoupení na členské schůzi, a to buď panem Mgr. Vítem Reichmannem, advokátem, Brno, Radnická 1 nebo libovolnou třetí osobou. Podpis na plné moci není nutné ověřovat.

Registrace členů Družstva bude probíhat v době od 18:45 hod. do 19:00 hod. v den a v místě konání členské schůze.

V Brně dne 27. listopadu 2014

Pozvánka na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu Úvoz 204/66, Brno,  IČ: 030 94 219
se sídlem Brno, Úvoz 66, PSČ 602 00
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl S., vložka 10718
(dále jen „jako Společenství“)

dne  9.  prosince 2014 od 18:30 hod. v salonku restaurace Zlatá Konev.

Pořad jednání shromáždění:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění volba orgánů shromáždění.
 2. Zajištění správy domu bytovým družstvem.
 3. Informace o fondu oprav a dalším hospodaření.
 4. Plán oprav pro rok 2015.
 5. Odvolání člena výboru, volba nového člena.
 6. Diskuze.
 7. Závěr.

Registrace členů Společenství bude probíhat v době od 18:15 hod. do 18:30 hod. v den a v místě konání členské schůze.

V Brně dne 24. listopadu 2014