Pozvánka na jednání členské schůze bytového družstva

Bytové družstvo Úvoz 66, Brno  IČ: 26965712
se sídlem Brno, Úvoz 66, PSČ 602 00
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr., vložka 4089
(dále jen „jako Družstvo“)

dne  9. prosince 2014 od 19:00 hod. v salonku restaurace Zlatá Konev.

Pořad jednání členské schůze:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze; volba orgánů členské schůze.
 2. Zajištění správy domu bytovým družstvem.
 3. Informace o fondu oprav, o nájmech a dalším hospodaření.
 4. Plán oprav pro rok 2015.
 5. Změna stanov Družstva – adaptace na novou právní úpravu.
 6. Podřízení Družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
 7. Diskuze.
 8. Závěr.

Charakteristika navržených změn stanov:
uvedení stanov do souladu s novou právní úpravou, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);

Návrh nového úplného znění stanov je k nahlédnutí na informační desce Družstva (www.remedi.cz) a u předsedy Družstva pana Mgr. Františka Kůsta v pracovní dny od 18.00 do 20.00 hodin. Každý člen Družstva má právo opětovně si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Vhledem ke skutečnosti, že ke změně stanov v navrhovaném znění a podle úpravy Zákona o obchodních korporacích se vyžaduje k přijetí 100% všech členů Družstva, je účast na jednání členské schůze nutná.

Nebude-li možná osobní účast člena družstva na členské schůzi, je povinen zmocnit za sebe zástupce. Pro tyto účely je každému členovi zaslána spolu s touto pozvánkou dvojí verze plné moci pro jeho zastoupení na členské schůzi, a to buď panem Mgr. Vítem Reichmannem, advokátem, Brno, Radnická 1 nebo libovolnou třetí osobou. Podpis na plné moci není nutné ověřovat.

Registrace členů Družstva bude probíhat v době od 18:45 hod. do 19:00 hod. v den a v místě konání členské schůze.

V Brně dne 27. listopadu 2014

Pozvánka na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu Úvoz 204/66, Brno,  IČ: 030 94 219
se sídlem Brno, Úvoz 66, PSČ 602 00
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl S., vložka 10718
(dále jen „jako Společenství“)

dne  9.  prosince 2014 od 18:30 hod. v salonku restaurace Zlatá Konev.

Pořad jednání shromáždění:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění volba orgánů shromáždění.
 2. Zajištění správy domu bytovým družstvem.
 3. Informace o fondu oprav a dalším hospodaření.
 4. Plán oprav pro rok 2015.
 5. Odvolání člena výboru, volba nového člena.
 6. Diskuze.
 7. Závěr.

Registrace členů Společenství bude probíhat v době od 18:15 hod. do 18:30 hod. v den a v místě konání členské schůze.

V Brně dne 24. listopadu 2014

Pozvánka na řádnou schůzi – úterý 10. června @18hod

Vážení spolubydlící, členové družstva, podnájemníci,

představenstvo Bytového družstva Úvoz 66 svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat v úterý 10. června 2014 od 18 hod
Místo konání schůze bude upřesněno na tištěné pozvánce, kterou v nadcházejících dnech najdete ve vašich schránkách.

Program schůze:

1. Úvod – Volba orgánů členské schůze

část první: Bytové družstvo
2. Hospodaření družstva, neplatiči
3. Schválení DP 2013
4. Sumace akcí a oprav domu v roce 2013
5. Plán akcí a oprav v roce 2014 financovaných z FO

část druhá: Převod bytů do OV a vznik SVJ
6. Volba orgánů SVJ
7. Agenda spojená se vznikem SVJ
8. Úkoly a další kroky (převody do OV, úpravy plateb do Fondu oprav atd.)

9. Diskuze, závěr

Předpokládaný konec schůze ve 20.00

Žádáme všechny členy bytového družstva, aby se ve vlastním zájmu členské schůze zúčastnili.

Hezký den a opět v případě potřeby mne neváhejte kontaktovat.

za představenstvo BD
František Kůst

Vznik SVJ – zájemci o členství v představenstvu

Kdo má zájem se stát členem představenstva nově vznikajícího SVJ, nechť se ozve Mgr. Kůstovi a to do středy  21. května 2014.
Po uzavření přihlášek proběhne hlasování a následně na schůzi BD bude představenstvo ustanoveno a zavedeno do Stanov.

 

Anténa na TV opět funkční

V minulých dnech byla po delší nefunkčnosti znovuuvedena do provozu společná TV anténa na domě. Koroze vnitřního měděného kabelu způsobila postupnou až totální nefunkčnost. Nyní je však opět v plném provozu.

I nadále je možnost připojit se ke domovnímu internetu – zájemci nechť kontaktují Mgr.Kůsta jakýmkoliv způsobem.

Převod do OV a následná schůze pro vznik SVJ

Začátkem roku 2014 byl úspěšně vloženo na katastr připravované prohlášení vlastníka (BD) a tím byly vymezeny jednotlivé bytové jednotky v domě, aby následně mohly být převedeny do osobního vlastnictví. V rámci řízení byl jako pilotní převáděn jeden byt, aby následně jeho praxi zkopírovali i další byty určené k převodu.

Dnes, tj. 17. března byl tento byt po mnohých doplněních dokumentace a jiných komplikací, převeden a tedy bude následovat hromadný a postupný převod všech dalších jednotek.

Pokud jste tak doposud neučinili a chcete vaše byty převést do OV, kontaktujte Mgr. Reichmanna (603 58 41 81).

Členská schůze  – duben 2014

Následně bude svolána řádná členská schůze pro založení SVJ a řešení věcí souvejících.
Předpokládaný termín je 2. pol dubna v tradiční lokaci U Zlaté konve.

Nefunkční TV anténa

Během Vánoc postupně odcházela, nakonec v lednu zcela odešla nová společná TV anténa.

Bohužel reklamace probíhá a také ze zdravotních důvodů dodavatele bude vyměněna za novou až na přelomu března a dubna.

Jelikož užití TV antény je pro členy BD zdarma, žádáme o shovívavost a strpení s opravou.

Jako alternativní řešení lze ve stávajících rozvodech napojit se nazpět na kabel od UPC, kde je zdarma šířen signál cca 40 volných kanálů včetně všech českých.